Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Warnice

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy /Lokalizacji inwestycji celu publicznego/Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy- wniosek w postaci pliku pdf
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - wniosek w postaci pliku programu Word

przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - wniosek w postaci pliku .pdf
przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - wniosek w postaci pliku programu Word

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego/przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

2. Załączniki:

 • kopia mapy zasadniczej/katastralnej przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, dla inwestycji liniowych 1:2000, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na którym inwestycja będzie oddziaływać (nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu wnioskowanej o zmianę zagospodarowania działki i nie mniej niż 50 metrów) z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem
 • graficznie przedstawiony planowy sposób zagospodarowania terenu  oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych
 • wypis z rejestru gruntów dla terenu objętego wnioskiem (wydz. Geodezji Starostwa powiatowego)
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej (w przyp. występowania)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, I p. pokój nr 13


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami)

 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107,00 zł
 • złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu  inwestora (w tym  prokura) – 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach dotyczących budownictwa mieszkaniowego


Termin i sposób realizacji

Termin i sposób załatwienia sprawy regulują przepisy art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Podstawa prawna

Art. 59 ust.1 i 2, art. 60 ust. 1 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 i art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami)


Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego polegająca m.in.na:

 1. Budowie obiektu budowlanego
 2. Wykonaniu innych robót budowlanych
 3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.