Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Warnice

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word

1. Wypełniony formularz (druk) wniosku,
2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych),
3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych
4. Dowód dokonania opłaty.


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, dowody osobiste


Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby) zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31,- zł Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane


Termin i sposób realizacji

Informację o danych osobowych uzyskuje się po złożeniu formularza (druku) wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych osobowych drogą korespondencyjną - w terminie do 30 dni od daty wpływu zapytania.
Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z danymi osobowymi, rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się za pośrednictwem referatu Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, dowody osobiste