Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Warnice

Umieszczenie urządzeń/budowli/obiektu/reklamy w pasie drogowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Umieszczenie urządzeń/budowli/obiektu/reklamy - drogi publiczne wniosek w postaci pliku .pdf

Umieszczenie urządzeń/budowli/obiektu/reklamy - drogi wewnętrzne wniosek w postaci pliku .pdf

 Umieszczenie urządzeń/budowli/obiektu/reklamy - drogi publiczne wniosek w postaci pliku programu Word

 Umieszczenie urządzeń/budowli/obiektu/reklamy - drogi wewnętrzne wniosek w postaci pliku programu Word

1.    "Wniosek o umieszczenie urządzeń/budowli/obiektu/reklamy" 

 • Wniosek zawiera dane dot.:
 • Inwestora;
 • Wykonawcy;
 • Osoby odpowiedzialnej;
 • Celu - rodzaju urządzenia;
 • Lokalizacji umieszczanych urządzeń/budowli/obiektu/reklamy;
 • Wymiarów wbudowanego urządzenia/budowli/obiektu/reklamy;
 • Terminu umieszczenia urządzenia/budowli/obiektu/reklamy;

Załączniki:                                                                    

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanych urządzeń do wbudowania - 2 egz.,

 2. harmonogram prowadzenia prac *

  * dokumenty są wymagane w zależności od rodzaju prowadzonych robót


Komórka organizacyjna

Sekretariat Urzędu Gminy pok. 10


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku lub wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

 • art. 20 pkt. 8,art. 39 ust. 3,art. 40 ust. 1, 2, 3, 5, 11, 13, 13a i 16,art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2068 ze zm),
 • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
 • Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 26 maja 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 76, poz. 1423),
 • Zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice, tj.: pasów drogowych dróg wewnętrznych - na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną oraz wysokość stawek opłat za zajęcie w/w nieruchomości.